امیرمهدی بیگدلی

امیرمهدی بیگدلی

امیرمهدی کارشناسی کامپیوتر داره و متولد ۱۳۷۹ از شهر تهران هست .
هدف امیرمهدی کمک به رشد و بهتر شناخته شدن ناربنه.