درباره ما - مدیرعامل ناربن - لباس راحتی
The Manager's Speach

The manager’s speech with you : I am Leila Faghidno the manager and founder of Narbon Taj company and narbon brand. Continued...

Narbon’s History

Narbon was born as “Jest” in 2005 and non-stoppingly continued its activities. Continued...

Narbon's Goal

هدف ناربن : گروه ناربن تلاش می کند تا هر فرد ایرانی با افتخار و رضایت کامل، محصول ایرانی بپوشد . با امید به تحقّق رویای نه چندان دور